Friday, 13 January 2012

आईला.............


आपण जसे जसे मोठे होतो तेव्हा आपण कसाविचार करतो..
६ वर्षांचे असताना : आईला सगळ काही माहित आहे...

८ वर्षांचे असताना : आईला बराच काही माहित आहे...

... १२ वर्षांचे असताना : आईला बरच काही माहित नाही :(

१४ वर्षाचे असताना : आईला काहीच माहितनाही...

१६ वर्षाचे असताना : काय रे हे आईला खरच काहीच माहित नाही..

१८ वर्षांचे असताना : आई किती जुन्या विचारणाची आहे...:((

२५ वर्षांचे असताना : आईला जरा तरी माहित आहे...

३५ वर्षांचे असताना : हे काम करण्या आधी आईला एकदा विचारला तर बर होईल...

४५ वर्षांचे असताना : आईला विचारलच पाहिजे काय करू ते...

७५ वर्षाचे असताना : आई इथे असती तर खूप बर झाल असत..

No comments:

Post a Comment