Saturday, 18 August 2012

एक सुंदर love story......





एक सुंदर love story......

आज तिचा वाढदिवस होता...म्हणटल काहीतरी वेगळा करू..म्हणून त्याला सांगितला..चल दूर एकंतात कुठेतरी जाऊ
तो मग तिला समुद्रकिनारी घेऊन गेला
शांत वारा....सळसळणार्‍या लाटा...आणि सोबत त्याच्या मिठीची
खूप सुखावले होती ती ते
व्हा...
मग अचानक तिला आठवण झाली..त्याने तिला काही भेटवास्तूच दिली नव्हती...मग ती रागच्या सुरताच बोलली त्याला...
"आज काय फक्त मिठीतच भागवणार का???"
तो हसतच म्हणाला....नाही ग...मग तुला जे मागायचा ते....
ती क्षणचाही विचार न करता बोलली..."मला काही नको रे...पण तू नेहमी आनंदात राहा ..हसत राहा...काहीही झला तरी...
तो उदास नजरेने बोलला"का अस म्हनतेस ग????"
ती"कारण आज सकाळपासून तू उदास आहेस..महणून मला तुला नेहमी हसत पाहायचा आहे...
तो जरा बावरलाच ..पण नंतर बोललच...
"कारण मी माज्या आई वडिलांना त्रास देऊन त्याच्या मानविरूढा लग्न करून त्याना दुख देऊन मी सुखी राहू शकत नाही...
त्याच्या सुखताच माझा सुख आहे"
तिला बहुतेक समजला होता..पण डोळ्याटले अश्रू तिने तिथेच थांबवले..मग हसतच म्हणाली...
"ठीक आहे ना..बघ मला तुला सुखात पाहायचा आहे..आणि तुला तुझ्या आई वडिलाना...त्यात उदास होण्यासारख काय आहे "
"आई वडिलाना त्रास देऊन आपण कधीच सुखात राहू शकनार नाही"आणि
"प्रश्न सुखचाच आहे ना!!!ते तर तुज्याच सुखात आहे...तू जा....माझी काळजी नको करू....पण स्वताची आणि आई वडिलांची काळजी घे..."
आणि ती गेली...कदाचित कधीच परत न येण्यासाठी....वाढदिवासचे ते सुंदर गिफ्ट नसेलही पण त्याच्यासोबतचे क्षणच तिला पुरेसे होते आयुष्या जगण्यासाठी..
कारण प्रेम हे असच असता मित्राणो...कधी कधी स्वताचा स्वार्थ सोडून त्यागातच सुख मानव लागत्.......

No comments:

Post a Comment