Tuesday, 7 August 2012

माझ बाळ....................

माझ बाळ
माझ बाळ खूप शहाणं
त्याचं प्रेम मम्मीवर सार
त्याला लागल थोडं तरी
मम्मीला होणारया वेदना त्याला कले.
मग ते लपवायचे बहाणे
लहान असताना बोलयचा
मम्मी तू नको जावूस कामावर,
मला फक्त तू हवीस मला नको खेळी आणि खावू,
खरचं हे ऐकताना मन भरून यायचं आणि त्यावेळी वाटायचा सर्व सोडून माझा बाळा जवळ असाव
पण नाही ना करता येत अस मग त्याला समजवायचा कि तुझाच साठी करते सारे असं म्हटल्यावर शाहाण माझ बाळ लगेच ऐकत.
सगळेच असे म्हंतात कि जन्मो जन्मी मला माझी आईचं असावी
पण मी बोलते कि जन्मो जन्मी माझ हे शाहाण बाळ असाव.

No comments:

Post a Comment