Saturday, 4 August 2012

तुला मी खरंच आवडते ना...

Photo: ती... हळूच त्याच्या मिठीत विसावत ...
तुला मी खरंच आवडते ना...

तो... हा काय प्रश्न आहे का... असं
का विचारतीयेस...

ती... दुसरे सगळे कसे आपल्या प्रेयसी बद्दल
किती गोड गोड बोलतात... तू किती छान आहेस,
किती सुंदर आहेस...

नाहीतर आपलं तू... तासनतास नुसता एकटक बघत
असतोस माझ्याकडे... दुसरं काही नाही...
तो फक्त हसतो !!!!


(आता ह्या वेडीला कोण सांगणार की तिचे डोळे,
तिचे हास्य, तिचे होठ, तिच्या कानांवरून येऊन
तिच्या गालांशी खेळणारी तिच्या केसांची लट,
ह्यापैकी प्रत्येकावर ४-४ Diarya भरून
झाल्या आहेत घरी...

No comments:

Post a Comment