Tuesday, 24 April 2012

हे ज्या पालकांना समजलं त्यांना जगाचं रहस्य समजलं.....नजर शाबूत असलेला बाप मुलाला एकदाच जन्म देऊन थांबत नाही.....आयुष्यभर तो जन्मच देत असतो.

मुलाला मोकळेपणी फिरून देणं, तो एक स्वयंभू जीव आहे हे जाणणं, त्याला त्याची स्व:ताची सुखदु:ख आहेत ह्याचं स्मरण ठेवणं, लोभ,मोह,माया ह्या मर्यादांनी तो स्वतंत्रपणे बांधला आहे ह्याची ओळख होणं आणि आयुष्याला सामोरं जाण्यासाठी त्याला सगळे मोकळे ठेवणं. हे जो बाप करतो , तो प्रतीक्षणाला त्याला नवीन जन्म देतो.

"आम्ही आमच्या लहानपणी असे नव्हतो" हि बकवास जो बाप करतो त्याला लहानपणी जसं काय करायचं हे समजलं नाही , तसंच बाप झाल्यावरही , कुणाचं उदाहरण द्यावं हे कळलेलं नाही . ह्या विधाना एवढा दुसरा अप्रबुध्द विधान कोणतंही असू शकणार नाही.
तू ते टाळू शकशील का?
प्रयत्न कर.
जाणीवेने जे बाप होतात , ते "प्राप्तेषु षोडशे वर्षे" ह्या शास्त्रवचानाची सोळा वर्ष वाट पाहत राहत नाहीत.

दिवस गेल्याची जाणीव , भले त्याला बायकोपेक्षा उशिरा होत असेल , पण येणारा जीव आपला 'मित्र' होऊ शकतो ,ते त्याला तेव्हाच कळतं.

No comments:

Post a Comment