Friday, 23 March 2012

एक कडवे सत्य

एक कडवे सत्य
जगात सर्वात जास्त वेळा जन्माला येणारी
आणि
सर्वात जास्त वेळा मृत्यू पावणारी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे
.........."विश्वास"..............
प्रत्तेक क्षणाला कोणाचा ना कोणाचा कोणावर तरी विश्वास बसतो
आणि
कोणाचा ना कोणाचा कुणावरून तरी विश्वास उडतो."
जगात एकाच गोष्टीवर तुम्ही अगदी डोळे झाकून विश्वास ठेवू शकता,
आणि ती गोष्ट म्हणजे "निसर्ग"
कारण तो स्तब्ध राहतो.
बदलतात ती माणसं.....

No comments:

Post a Comment