Friday, 29 March 2013

ति आणी तो

दोघे कॉलेजला जात असतात..
ति: मला आज खूप भिती वाटतेय रे..
तो: का..? कशाची..?
ति: मला सारखा वाटतंय कि तुझी सोबत आता नसणार मला...तू असं कर एकवेळ मला मिठीत घे. ( ति त्याचा हात हातात घेते..)
तो: अशी का वेड्यासारखी करतेस सगळे बघत आहेत..
ति: खरंच रे एक ना माझं, मला समजून घेरे प्लीज...
तो: चल वेडेपणा करू नकोस.(तो हात सोडवून घेतो अन्तिला थोडं दूर ढकलतो..)
खरंच तेवढ्यात मागून एक ट्रक येवून तिला चिरडतो....आणी त्या दोघांची सोबत तिथेच संपते...!
Please please dont ignore your partner's fillings....the result of the same may be very very painfull...!

No comments:

Post a Comment